Specifieke privacyverklaring in verband met het delen van persoonsgegevens tussen Orange Belgium en VOO

 
Grote lijnen van de overeenkomst voor het delen van gegevens tussen Orange Belgium en VOO om gezamenlijke klanten uit te sluiten van direct marketingcampagnes en hen kortingen te verlenen.

1. Wat zijn de doeleinden en de gevolgen van het delen en verwerken van de gegevens?

Het doel van het delen van een beperkt deel van uw persoonsgegevens (zie hieronder) is om klanten te identificeren die zowel een VOO-contract als een Orange Belgium -contract hebben. Zodra deze identificatie is uitgevoerd, worden de gedeelde gegevens door Orange Belgium verwijderd.

Gezamenlijke klanten krijgen minder marketingberichten van Orange Belgium en komen in aanmerking voor kortingen zolang ze klant zijn van beide bedrijven. 
 

2. Waarom zijn Orange Belgium en VOO gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking ?

Orange Belgium en VOO beschouwen zich als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking omdat beide bedrijven:

2.1. Samen de middelen voor de verwerking definiëren

De betrokkenen: de data van alle Orange Belgium en VOO-klanten, behalve deze die zich verzet hebben tegen de verwerking van hun gegevens voor marketing doeleinden of voor het delen van hun gegevens tussen Orange Belgium en VOO.
 
De verwerkte data: 
  1. Data die toelaat u te authentiseren: naam, contract adres, geboortedatum en IBAN-nummer.
  2. Data over uw VOO-producten en bijbehorende productopbrengsten.
  3. Dat u een klant bent van Orange Belgium en VOO.
De duur van de verwerking en de data: voor elke direct marketingcampagne worden gegevens verwerkt, d.w.z. voor een zeer beperkte periode van maximaal enkele uren. Eens de gegevens zijn vergeleken, worden de gedeelde gegevens door Orange Belgium verwijderd, met uitzondering van de informatie dat u een gezamenlijke klant bent. 
 

2.2.Samen de doeleinden van de verwerking bepalen

De gegevens worden verwerkt om Orange Belgium in staat te stellen geen direct marketingcommunicatie naar VOO-klanten te sturen en kortingen toe te kennen aan gezamenlijke klanten.

 

3. Context

In het kader van de gegevens die ze uitwisselen, treden Orange Belgium en VOO en op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens.
 
Overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR " ), hebben Orange Belgium en VOO een ​​gezamenlijke controleovereenkomst gesloten om de verwerking van uw persoonsgegevens te regelen. 
 
Een gezamenlijke controleovereenkomst is een verplicht document vereist door artikel 26 van de AVG wanneer twee of meer gegevensbeheerders gezamenlijk het doel en de middelen van de verwerking bepalen (zoals gedefinieerd in punt 3 van dit document). Deze overeenkomst regelt op transparante wijze de verantwoordelijkheden van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder met betrekking tot transparantieverplichtingen en de uitoefening van de rechten van betrokkenen.
 
Orange Belgium en VOO hebben verder afgesproken dat:
  • ze zullen geen beroep doen op een andere onderaannemer en de gegevens van de betrokken personen niet doorgeven aan een andere entiteit, in het bijzonder een entiteit buiten de Europese Unie en/of een internationale organisatie;
  • ze zullen alle beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen nemen om de integriteit van de gegevens te respecteren, elke inbreuk te voorkomen en zullen niet proberen de betrokkenen op wie de anonieme gegevens betrekking hebben opnieuw te identificeren;
  • in het geval de betrokkene zijn  GDPR recht als betrokkene uitoefent, is de partij die de gegevens heeft verzameld verantwoordelijk voor (i) het beheren van verzoeken en (ii) het antwoorden aan de betrokkene;
  • aangezien betrokkenen hun GDPR rechten jegens beide partijen kunnen uitoefenen, zullen de partijen altijd naar beste vermogen samenwerken om zo snel en efficiënt mogelijk aan verzoeken van betrokkenen te voldoen.
 

4. Recht van bezwaar

Indien u zich wenst te verzetten tegen het delen van uw persoonlijke data tussen Orange Belgium en VOO dan kan dat op elk ogenblik via:
U vindt ook alle details over hoe Orange Belgium omgaat met uw persoonsgegevens als Orange-klant in ons algemeen privacy beleid, beschikbaar via de volgende link: https://corporate.orange.be/nl/vie-priv%C3%A9e
VOO klanten kunnen u op elk moment bezwaar maken tegen het delen van gegevens tussen VOO en Orange Belgium door op de volgende link te klikken: www.voo.be/optout-orange
 

5.Verandering in deze privacyverklaring

Ter informatie van de klant zullen alle wijzigingen in het privacy beleid van Orange Belgium op deze website worden gepubliceerd.
Versie 1 Juni 2023